Hoelvej 9 Martha og Jørgen Thomsen


Ejendommen har fra gammel tid af, heddet "Dybkjær", hvilket stammer fra det engdrag, den ligger i bunden af.
Engdraget går fra Nejs Møllegård ved Flensborg fjord, og er nu gennemskåret af Møllegadens forlængelse, den gamle Nejsvej, derefter følger den den åbne bæk lige øst for tennisbanerne på sportspladsen.
Da jernbanen kom blev engdraget fyldt op og gennemskåret øst for sportspladsen.
Hvor langt ejendommen går tilbage vides ikke, men der ligger dokumenter fra 1548 og fremefter, at der er betalt renter af en skovmulkt på 200 mark.
Det specielle er, at der er betalt denne rente i over 150 år, skønt mulkten blev betalt for 100 år siden. Først Andreas Thomsen fik rentebetalingen ud af verden (i 1910) ved at betale den gamle mulkt.
Gården har været en "Kirkegård" under Mariekirken i Flensborg.

I 1586 tilhørte gården Ivar Hansen.
I en gammel bog fra 1765: "Monumente Flensburgensia- Kirchengeschichte aus Archivarischen Nachtrichten", står følgende: "noch eyn Lanst in Sundewitt to Schotzbull, genandt Iver Hansen, gift alle Jahr 6 Oertig Korn, drey Høner, 2 Gøse, noch eyn Schwin wann der Masst is."
Dengang skrev man på plattysk, som var sproget her.
Oversat: "endnu en Lanste (kirkejord) in Skodsbøl i Sundeved, kaldet Iver Hansen,giver hvert år 6 Oertig (72 skæpper) korn, tre høns, 2 gæs samt et svin, som er opfodret".

I 1601 hed ejeren Kristen Jürgensen.
Den næste ejer Andreas Nielsen ejede gården fra 1602 til 1629.
Derefter kom Andreas Bertelsen der havde ejendommen indtil 1669.
Han afløstes af Andreas Andresen, hvis søn Andreas Andresen Bertelsen, derefter havde gården fra 1689 indtil 1704,hvor han døde.

Her er der uoverenstemmelse imellem stamtavle og papirer fra Mariekirken i Flensborg. Idet kirken i 1729 overdrager Fæstet fra afdøde Andreas Andressen til sønnen Andreas Andressen ( se dokument )

Enken giftede sig ca. 2 år senere med Peter Johansen.
Han afstod gården i 1723 til en søn af Andreas Andresen Bertelsen, som også hed Andreas Andresen Bertelsen.
De fik en søn i 1731 som kom til at hedde Andreas Bertelsen, han drev så ejendommen fra 1753 indtil  sin død i 1795.
Derefter kom Jep Bertelsen(født i 1770 og døde i 1825). Se folke optælling fra 1803 . Jep Bertelsen var gift med Anna Margaretha Hansen.
De fik 6 børn, først 3 piger (Helena, Anna Maria og Hedevig).
Helena blev gift med Boelsmand Peter Jessen. Hedevig blev gift med distrikt-skolelærer Johannes Fabricius i Egernsund og senere med Hartvig Ferdinand Ecklon som vistnok også var lærer og til sidst med Boelsmand og Kromand Jacob Jacobsen.
Anna Maria blev gift med Parcelist og Bødker Johan Jacob Wied.
Derefter fik de 3 drenge (Andreas, Hans og Jep):
Jep blev færgemand i Brunsnæs og gift med Anna Cathrine Petersen Toft.
Hans døde i 1891, på det tidspunkt var han Rentner i Brunsnæs, han var ugift.
Andreas Bertelsen overtog gården i 1839.

I 1840 blev stuehuset ombygget,  derfor udskæringen "AB" på fordøren.
Over en brønd i gården har man en gravsten liggende. Den har været rejst på Broager kirkegård over A. Bertelsen, som døde i 1669.
En af hans efterkommere har hentet stenen fra kirkegården, fordi præsterne havde taget stenen fra en anden af slægtens gravstene og benyttet den som dørtrin til kirken, hvor den endnu ligger.
Bedstefaderen (Andreas Bertelsen) var meget forarget over at folk skulle gå ind i kirken over en stjålet gravsten.

Den sidste del af stamtavlen: Andreas Berthelsen født 1804, gift med Mette Marie Jørgensen.
Se folke optælling fra 1845  Deres datter, Anne Margrethe Bertelsen født 1846, arver gården og gifter sig med Thomas Thomsen, (1833). De får 4 børn, 3 døtre og en søn: Metta Maria
(født: 24 Aug 1868 død: 21 Aug 1925). Hun forblev ugift.
Christina Maria (Christine)
født: 22 Aug 1870 - død: 30 Jan 1968. Hun forblev også ugift. Hun var i mange år husholdningslærerinde på skolen, og underviste desuden lokale piger i sygerning på Hoelvej 8 sammen med storesøster Metta.
Anna Margretha
født: 16 Nov 1872 - død: 21 Mar 1949. Hun blev gift med Jens Hansen fra Nejs Mølle
Andreas Thomsen
(født den 20 juni 1875 - død: 8 Feb 1955), kom på Lyngby Landsbrugsskole (1893 -94). Efter sin hjemkomst overtog han gården, efter sin far og fik en lang række offentlige hverv og tillidsposter: Medlem af kommunerådet for Skodsbøl i 3 perioder, medlem af Sogneudvalget i 1920 - 22, derefter medlem af Broager Sogneråd, formand for Broager Andelsmejeri, Kirkeældste for Broager kirke, sekretær i den Sundevedske Landboforening, medlem og senere Direktør for Broager Spare og Laanekasse og endelig formand for Skodsbøl vandværk.
I 1926 blev han Ridder af Dannebrog.
Han var gift med Dorthea Staasen Petersen ( født: 24 febr. 1878 - død: 17 juni 1952).
De fik en søn: Thomas Bertel Thomsen (født 6 marts 1909) som blev gift med Bodil Marie Schæffer. (født: dec. 1903)
I 1941 forpagter han gården ud til Chresten Thomsen (gift med Marie Jessen)

Både Bertel og Bodil døde tidlig,Bodil som 40-årig og Bertel kun 38 år gammel, desuden havde de fået datteren Kirsten Schæffer, som døde kun 1½ år gammel.
Sønnen Jørgen Thomsen( 1936), blev gift med Martha Brøndum (født 1937). De har fået 4 børn: Lars (1965), Lisbeth (1967), Kirsten (1971) og Bodil (1974).
Jørgen og Martha bor i dag på gården.


      Se "Stamtavle" af Hoelvej nr. 9 (Klik her)
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen, Katrine Hansen
.