Forligsmand / Schiedsmann Michelsen

Ved lov af 29. marts 1879 blev der indført en forligsmandsordning i den lokale retspleje.
For hver kommune eller for flere kommuner i fællesskab blev der valgt en forligsmand (tysk: Schiedsmann). Denne post var et ulønnet æreshverv.
Forligsmanden skulle mægle og søge at forlige de stridende parter i de mindre omfattende sager.
Det kunne være injuriesager og sager om legemsbeskadigelse, hvor forligsmandens inddragelse var obligatorisk for parterne, og det kunne være formueretlige og andre sager, hvor den var frivillig.
Typiske forligssager var uenighed mellem husbond og tjenestefolk, mester og lærling, udlejer og lejer af bolig og jord, sælger og køber af kvæg, håndværker og kunde, krovært og gæst etc.
Hegn og vandløbsstridigheder forekom også hyppigt.
Sagerne skulle afgøres af den forligsmand, i hvis distrikt den indklagede boede.
Forligsmanden førte en protokol over de sager, han behandlede. Heri beskrev han stridens genstand og det forlig, som eventuelt blev opnået.

Forligsmanden i Skodsbøl/Broager var fra 1878 til 1899: Christian Michelsen som boede i Skodsbøl.
Han boede  Møllevænget 9, senere er han flyttet over på aftægten (det der idag hedder Møllevænget 2).  På nabogården, Møllevænget 5, boede der også en Kristian Mikkelsen, han skrev dog både fornavn og efternavn med K.

Forskellige eksempler på hans virke:

Forlig imellem Bolsmand Th. Thomsen og Jens Hansen vedr. Hegn

Forlig imellem Bolsmand K. Mikkelsen og Chr. J. Hansen vedr. løn

Forlig imellem H. D. Schmütsch og H. Schumann vedr. prisen for et får.

Forlig imellem Skomager P. Fr. Lassen og Anne Marie Hansen vedr. en fornærmelse

Forsøg på forlig imellem Ølbrygger J. P. Iwersen og Skomagermester P. F. Lassen

Forsøg på forlig imellem enke Anna Maria Christensen og teglværksejer Jørgen Clausen vedr. en lade

Forsøg på forlig imellem Ølbrygger J. P. Iwersen og Ølbrygger Nis Peter Hansen vedr. ølankere

Forlig imellem Skomagermester M. P. Lassen og Arbejder H. Petersen vedrørende ubetalt fordring

Forlig imellem Møller J. Chr. Brammer og arbejder H. Petersen vedr. betaling af leverede varer

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Landsarkivet Aabenraa
.